Vlada Roslyakova 
Photographer: Lina Scheynius
Numéro Tokyo October 2011

Vlada Roslyakova

Photographer: Lina Scheynius

Numéro Tokyo October 2011